Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

STATUT FILATELISTIÄŒKOG DRUŠTVA ZABOKY

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština udruge Filatelističko društvo ZABOKY Zabok na sjednici održanoj dana 21.12.2015., donijela je

 

S T A T U T

Filatelističkog društva „ZABOKY“ - Zabok

 

I.  OPĆE ODREDBE

ÄŒlanak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti članova, načinu voÄ‘enja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

ÄŒlanak 2.

Naziv udruge je: Filatelističko društvo „Zaboky“ - Zabok

Skraćeni naziv udruge je: FD Zaboky

Sjedište udruge je u Zaboku, na adresi: Kumrovečka 1.

Udrugu zastupa Predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge.

ÄŒlanak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Krapinsko - zagorskoj županiji. Udruga je neprofitna pravna osoba.

ÄŒlanak 4.

Udruga ima svoj žig i znak.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: - „Filatelističko društvo Zaboky – Zabok“, dok je u sredini pečata ispisano malo slovo “z“.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

ÄŒlanak 5.

Udruga je osnovana u cilju:

 • promicanja, razvitka i unapreÄ‘enja filatelije u zemlji i svijetu
 • proučavanjem hrvatske filatelističko-poštanske povijesti i filatelističkih područja od interesa za filateliju
 • stalno i svestrano promicanje filatelije meÄ‘u hrvatskim graÄ‘anima, osobito kod hrvatske mladeži i djece
 • promicanje hrvatske filatelije kao značajnog činitelja domoljubnog, kulturnog i humanističkog odgoja
 • razvijanje suradnje meÄ‘u filatelistima i njihovim udrugama na nacionalnom i meÄ‘unarodnom planu.

ÄŒlanak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • predstavljanje hrvatske filatelije i filatelista u zemlji i svijetu
 • stalna briga o filatelističkom obrazovanju i istraživanjima
 • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
 • cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 • organiziranje dječjih filatelističkih radionica
 • suradnja sa vrtićima, osnovnim školama i srednjim školama
 • obavljanje poslova od zajedničkog interesa, kao što su nabava poštanskih

maraka i raspodjela članovima, organiziranje razmjene i prodaje maraka

 • organiziranje filatelističkih izložaba klupskog, regionalnog, nacionalnog i meÄ‘unarodnog ranga,
 • organiziranje susreta sakupljača
 • osiguravanje    stručne procjene vrijednosti materijala, nabava stručne literature kao i tehničkih pomagala i pribora.
 • informiranje javnosti o obilježavanje dogaÄ‘aja i obljetnica, radu udruge
 • izdavanje filatelističke literature i časopisa, ishoÄ‘enje prigodnih poštanskih žigova i izdavanje prigodnih koverti za članove udruge i HFS-a, predlaganja prigodnih poštanskih maraka i dopisnica,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • razvijanje programa meÄ‘unarodne suradnje
 • bavi se i drugim filatelističkim djelatnostima za koje postoji zanimanje članova

ÄŒlanak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrÄ‘ene ovim Statutom, posebno: pravodobnim izvješÄ‡ivanjem članstva o radu Udruge i značajnim dogaÄ‘ajima, pisanim izvješÄ‡ima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem, putem interneta i web stranice.

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

 

III.  ÄŒLANSTVO U UDRUZI

ÄŒlanak 8.

ÄŒlanom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika. Za osobe mlaÄ‘e od 18 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

ÄŒlanak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi Udruga.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu roÄ‘enja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke. Kategorije članstva:  redovni, počasni, podupirajući i podmladak.

Redovni član Udruge postaje svaki građanin na osnovu zahtjeva i Izjave o prihvaćanju odredbi ovog Statuta i plaćanju članarine.

Počasni član Udruge može biti redoviti član kao i druge osobe koje imaju naročite zasluge u radu Udruge ili za razvitak filatelije uopće. Odluku o imenovanju počasnih članova donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Podupirajući članovi Udruge mogu biti pravna lica koja imaju interesa i žele pomagati udruzi u ostvarivanju njegovih ciljeva i provođenju djelatnosti za postizanje ciljeva. Doprinos podupirajućih članova može se realizirati na materijalni i nematerijalni način.

Podmladak Udruge su osobe do navršene 21 godine odnosno do navršene 25. godine ako se nalaze na redovitom školovanju ili akademskom obrazovanju.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarina odreÄ‘uje Skupština.

ÄŒlanak 10.

Prava i obveze članova su: bavljenje aktivnostima Udruge, sudjelovanje u upravljanju Udrugom, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i plaćanje članarine.

ÄŒlanak 11.

ÄŒlanstvo u udruzi prestaje dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, te isključenjem. ÄŒlan se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV.  TIJELA UDRUGE

ÄŒlanak 12.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik Udruge,
 • Nadzorni odbor,
 • Sud časti i
 • Sekcije, radne grupe i komisije.

SKUPŠTINA

ÄŒlanak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

ÄŒlanak 14.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna, a može se održati i elektronskim putem. Skupština redovito zasjeda jednom u dvije godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik udruge utvrÄ‘uje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik udruge je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik udruge ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga  ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

ÄŒlanak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik udruge ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i predsjednik i trajno čuva u arhivi.

ÄŒlanak 16.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

ÄŒlanak 17.

Skupština udruge:

 • utvrÄ‘uje politiku rada udruge
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješÄ‡e o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješÄ‡e
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrÄ‘ena nadležnost drugih tijela udruge.

UPRAVNI ODBOR

ÄŒlanak 18.

Upravni odbor ima do 3 člana koje bira i opoziva Skupština, a čine ga Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. ÄŒlanovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine. Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako postupaju suprotno odlukama Skupštine,  podnesu ostavku, naruše ugled udruge.

ÄŒlanak 19.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte akata Skupštine
 • priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu .

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

PREDSJEDNIK UDRUGE

ÄŒlanak 20.

Predsjednik udruge:

- zastupa udrugu

- saziva sjednice skupštine

- odgovara za zakonitost rada udruge

- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješÄ‡a skupštini

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge

- dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

ÄŒlanak 21.

Za svoj rad Predsjednik udruge je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik udruge podnosi Skupštini Udruge izvješÄ‡e o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika udruge u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat im traje četiri godine.

TAJNIK

ÄŒlanak 22.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova.

LIKVIDATOR

ÄŒlanak 23.

Likvidatora udruge bira i razrješava  Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u slučaju pokretanja likvidacijskog postupka.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije
 • porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješÄ‡e o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

NADZORNI ODBOR

ÄŒlan 24.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana kojeg bira Skupština na rok od 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini.

ÄŒlan 25.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika. Sjednice odbora saziva predsjednik koji potpisuje akte, zaključke i odluke Nadzornog odbora. Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

ÄŒlan 26.

Nadzorni odbor prati, analizira i kontrolira pritjecanje sredstava, financijsko i materijalno poslovanje, utrošak financijskih sredstava udruge, te provoÄ‘enje odluka organa udruge. Posebno prati pridržavanje odredaba Statuta i zakonskih propisa u radu Upravnog odbora i ostalih organa udruge.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu o svojem radu. O nalazima u radu Nadzorni odbor obavještava Upravni odbor koji je dužan dostavljene nalaze razmotriti i u okviru svojih ovlaštenja, dužnosti i prava poduzeti potrebne mjere

SUD ÄŒASTI

ÄŒlan 27.

Sud časti ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na dvije godine, s mogućnošÄ‡u ponavljanja izbora.

Sud časti rješava sporove meÄ‘u članovima Udruge kada se oni na drugi način nisu mogli izgladiti. Raspravlja i o povredama društvenog morala i drugim nedoličnim postupcima članova udruge.

Sud časti djeluje na zaštiti korektnih i prijateljskih filatelističkih odnosa meÄ‘u članovima, a postupak počinje na pismeni zahtjev Upravnog odbora, Skupštine ili bilo kojeg člana udruge te po vlastitoj inicijativi. U svojem radu Sud časti rukovodi se načelom pravičnosti i željom da se sporovi meÄ‘u članovima izglade i usklade s uobičajnim prijateljskim odnosima i poštivanjem moralnih normi.

KOMISIJE, RADNE GRUPE I SEKCIJE

ÄŒlan 28.

Komisije i radne grupe su pomoćni organi društva koje imenuje Skupština ili Predstavništvo za obavljanje odreÄ‘enih zadataka. Prilikom imenovanja pomoćnih organa udruge utvrÄ‘uje se njihov sastav i zadatak, te mandat koji može trajati najviše do naredne godišnje Skupštine udruge.

Pomoćni organi podnose izvještaj organu koji ih je imenovao.

ÄŒlanak 29.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanja.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike podružnice, ogranci, klubovi. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.

 

V.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

ÄŒlan 30.

Svaku prijavu i spor Sud časti dužan je savjesno ispitati i utvrditi činjenice te osigurati obranu okrivljenoga u skladu sa Zakonom. Sud časti dužan je u svakom slučaju ocijeniti težinu povrede ponašanja te po potrebi izreći odgovarajuću disciplinsku mjeru.

Disciplinske mjere su:

 • - opomena;
 • - ukor i
 • - isključenje iz društva.

Odluke Suda časti donose se u pismenom obliku. Protiv odluke Suda časti podnosi se žalba Upravnom odboru udruge u roku od 30 dana, odnosno narednoj Skupštini udruge.

Odluka Skupštine udruge je konačna.

 

VI.  IMOVINA I NAÄŒIN STJECANJA IMOVINE

ÄŒlanak 31.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva  koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova iz inozemstva.
 • pokretne stvari i nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

VII.  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

ÄŒlanak 32.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješÄ‡a prema propisima kojima se ureÄ‘uje način financijskog poslovanja i voÄ‘enja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VIII.  ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

ÄŒlanak 33.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. ÄŒlanovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

IX. ZAJEDNIÄŒKE ODREDBE

ÄŒlanak 34.

Sva tijela Društva rade kolektivno, na sjednicama. Na sjednicama se vode zapisnici, u koje se upisuju zaključci i bitni podaci iz izjava i izvješÄ‡a koja su podnijeta.

ÄŒlanak 35.

ÄŒlanovi svih tijela Društva obavljaju svoj rad volonterski. Iznimno, pojedinim se članovima može odrediti materijalna nagrada. ÄŒlanovima tijela udruge, ukoliko odlaze po zadacima Udruge izvan mjesta boravka, pripada naknada po posebnim propisima, a u visini iznosa koji odredi Upravni odbor.

ÄŒlanak 36.

ÄŒlanovi Upravnog i Nadzornog odbora solidarno odgovaraju za poslove udruge osim ako se pojedinac nije izričito ogradio od zaključaka koji su nanijeli štetu udruzi,

 

X. PRIZNANJA DRUŠTVA

ÄŒlan 37.

ÄŒlanovima Društva i osobama koje su se istaknule i pomogle u radu Udruge te doprinijele općem napretku društvene filatelije mogu se dodijeliti slijedeća priznanja:

 1. Obljetnička zahvalnica,
 2. Pohvalnica,
 3. Brončana plaketa,
 4. Srebrna plaketa,
 5. Zlatna plaketa.

Priznanja Društva dodjeljuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili pojedinih članova u skladu s Pravilnikom za dodjelu priznanja

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

ÄŒlanak 38.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviÄ‘enim zakonom.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

ÄŒlanak 39.

U slučaju prestanka rada Udruge, a nakon namirenja vjerovnika i eventualnih troškova, imovina Udruge može se predati se na čuvanje i korištenje srodnoj Udruzi na području sjeverozapadne Hrvatske.

 

XII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ÄŒlanak 40.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština 1/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zaboku, 21.12.2015. godine

                                                                                            Predsjednik Udruge

Željko Stefanović, dipl. ing.

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD